DISSENY D'INTERIORS

Fitxa tècnica

Nivell de Grau

Títol Superior de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:

Horari de matí

12,86 € / 1 ECTS

 

Disseny d'interiors

El dissenyador d'interiors és un professional capaç d'analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d'execució d'obres de disseny d'interiors, així com actuar com a interlocutor directe davant les administracions públiques en l'àmbit de la seva professió.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Habitatge i disseny dels espais interiors per l'hàbitat. 
 • Disseny d'espais comercials i d'oci. 
 • Disseny d'espais administratius.
 • Disseny d'espais culturals, educatius i lúdics.
 • Disseny d'espais efímers.
 • Rehabilitació d'habitatges. 
 • Paisatgisme i disseny d'espais públics. 
 • Gestió empresarial d'activitats creatives. 
 • Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.
 • Gestió d'obres, amidaments, pressupostos i prevenció de riscos en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Direcció d'obres en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació. (BOIB número 125 de 10 de setembre de 2013)

1
curs
2
curs
  ECTS 3è semestre Prerequisits de matrícula
FB08-Introducció a la gestió del disseny 4  
FB11-Tècniques d’investigació social 2  
FB10-Cultura del disseny 4  
EDI01-Materials I 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI02-Dibuix per ordinador 4  
EDI03-Projectes I 8 Fonaments del disseny
EDI04-Ergonomia 4  
  ECTS 4t semestre Prerequisits de matrícula
EDI05-Materials II 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
FB09-Imatge i sò 4  
EDI06-Electrotècnica i luminotècnia 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI07-Història del disseny d’interiors 4 Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDI08-Projectes II 8 Fonaments del disseny
EDI09-Representació tècnica 6  
3
curs
  ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDI10-Elements constructius I 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI11-Instal·lacions I 6 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI12-Projectes III 8 Fonaments del disseny
EDI13-Representació digital en 3D 4 Gràfica digital
Optativa 8  
  ECTS 6è semestre Prerequisits de matrícula
EDI14-Elements constructius II 6 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI15-Instal·lacions II 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI16-Projectes IV 8 Fonaments del disseny
EDI17-Simulació i modelització virtuals 4  
Optativa 8  
4
curs
  ECTS 7è semestre Prerequisits de matrícula
EDI18-Patologia i rehabilitació 4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI19-Projectes v 8 Fonaments del disseny
EDI-20-Disseny de paisatge i jardí 4 Fonaments del disseny
EDI21-Gestió del disseny d’interiors 4 Introducció a la gestió del disseny
EDI22-Mesurament i pressupostos 2  
EDI23-Preprojecte fi d'estudis 2 160 crèdits superats
  ECTS 8è semestre Prerequisits de matrícula
Optativa / Itinerari 10  
EDI24-Pràctiques externes 12 120 crèdits superats
EDI25-Projecte fi d'estudis 14 160 crèdits superats