Horaris i instruccions dia de les proves d'accès

 

Com accedir (CICLES)
Vies d'accés

L’accés per a l’alumnat que sol·licita l’ingrés per cursar primer dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny es podrà fer segons les següents vies:

VIA 1:  ALGUN DELS SEGÜENTS TÍTOLS

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponent al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.
 • Títol de tècnic especialista o de tècnic superior, dels ensenyaments de Formació professional.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
 • Titulació universitària o equivalent.

Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

I superar la part específica de la prova d’accés.

(40 % de places reservades per a aquesta via)

VIA 2: ACCÉS DIRECTE

Les  persones que acreditin que compleixen alguns dels requisits següents estan exempts de realitzar la prova específica d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Fotografia, Il·lustració, Còmic i Joieria, i han de formalitzar la inscripció especificant “Accés directe”.

 • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família professional relacionada amb l’ensenyament que desitja cursar, o títol declarat equivalent
 • Títol de Batxillerat modalitat Arts o de Batxillerat Artístic Experimental
 • Títol Superior d’Arts Plàstiques de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol Superior de Disseny de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals en les diferents especialitats
 • Llicenciatura en Belles Arts
 • Arquitectura
 • Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
 • També estan exemptes de realitzar la prova específica aquelles persones que tenguin el títol de batxillerat, o un títol equivalent, i que acreditin tenir experiència laboral d’almenys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. L’acreditació s’ha de fer amb un certificat d’empresa en què ha de constar expressament la durada del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en què s’ha fet l’activitat. En el cas de treballadors autònoms, la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha de presentar un certificat de vida laboral.

(40 % de places reservades per a aquesta via de cada cicle). Els accessos directes s’adjudicaran segons la nota mitjana de la titulació presentada. Els que no puguin accedir per aquesta via podran fer la part específica de la prova d’accés.

VIA 3: SENSE REQUISITS ACADÈMICS

 • Els aspirants sense requisits acadèmics hauran de superar la part general i la part específica de la prova d’accés.
 • Per presentar-se a la part general de la prova d´accés han de cumplir els següents requisits:
 • 19 anys complerts l’any de realització de la prova, o 
 • 18 anys, si s’acredita estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.

(20 % de places reservades per a aquesta via de cada cicle)

Torna a l'inici

Procés d'inscripció

En els següents enllaços trobareu les instruccions per a la inscripció a la convocatòria ordinària de les proves d´accés:

Calendari accès setembre (LOE i LOGSE)


Prova específica LOE 

Prova específica LOGSE 


Torna a l'inici