Com accedir-hi (CICLES)
Vies d'accés

L’accés per a l’alumnat que sol·licita l’ingrés per cursar primer dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny es podrà fer segons les següents vies:

VIA 1: ACCÉS DIRECTE

Les  persones que acreditin que compleixen alguns dels requisits següents estan exempts de realitzar la prova específica d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Fotografia, Il·lustració, Còmic i Joieria, i han de formalitzar la inscripció especificant “Accés directe”.

 • Títol de Tècnic  d’Arts Plàstiques i Disseny 
 • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 
 • Títol de Batxillerat modalitat Arts o de Batxillerat Artístic Experimental
 • Títol Superior d’Arts Plàstiques de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol Superior de Disseny de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals en les diferents especialitats
 • Llicenciatura en Belles Arts
 • Arquitectura
 • Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
 • També estan exemptes de realitzar la prova específica aquelles persones que tenguin el títol de batxillerat, o un títol equivalent, i que acreditin tenir experiència laboral d'almenys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. L'acreditació s’ha de fer amb un certificat d’empresa en què ha de constar expressament la durada del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en què s’ha fet l’activitat. En el cas de treballadors autònoms, la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha de presentar un certificat de vida laboral.

(40 % de places reservades per a aquesta via de cada cicle). Els accessos directes s’adjudicaran segons la nota mitjana de la titulació presentada. Els que no puguin accedir per aquesta via podran fer la part específica de la prova d’accés.


VIA 2:  ACCÉS MITJANÇANT PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA.


Les  persones que acreditin que compleixen alguns dels requisits següents estan exempts de realitzar la prova general:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponent al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.
 • Títol de tècnic especialista o de tècnic superior, dels ensenyaments de Formació professional.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
 • Titulació universitària o equivalent.
 • Tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

I superar la part específica de la prova d'accés.

(40 % de places reservades per a aquesta via)


VIA 3: SENSE REQUISITS ACADÈMICS


Els aspirants sense requisits acadèmics hauran de superar la part general i la part específica de la prova d’accés.

Per presentar-se a la part general de la prova d´accés han de cumplir 19 anys l’any de realització de la prova.

(20 % de places reservades per a aquesta via de cada cicle)


Torna a l'inici

Procés d'inscripció

Inscripció

 • Inscripció per als aspirants que han de realitzar la prova general (convocatòria ordinària)Del 15 al 26 d'abril.
 • Inscripció per als aspirants que han de realitzar la prova d'accés específica (convocatòria ordinària): Del 3 al 7 de juny.
 • Inscripció per als aspirants d´accés directe (convocatòria ordinària)Del 3 al 7 de juny.

En el següent enllaç trobareu el full d'inscripció que heu d´emplenar i lliurar a la secretaria del centre juntament amb tots els documents que es sol.liciten. La llista de documents que s´han d´adjuntar apareix al mateix full d'inscripció.

Full d' inscripció per fer la prova específica per accedir a Cicles Formatius: AQUÍ

Atenció: Si a la data de finalització de la inscripció no disposau del certificat sol.licitat, podeu fer una inscripció condicionada emplenant el següent document.


Si la sol·licitud es presenta en un lloc diferent al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a un lloc diferent a la secretaria del centre, o si s'envia per correu postal, s'ha d'enviar una còpia del justificant de presentació en termini, mitjançant correu electrònic dirigit a: escoladartidisseny.palma@educaib.eu


La taxa d'inscripció per fer les proves d'accés (prova general i prova específica) als cicles formatius de grau superior (inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) és de 17,44 euros cada una. 


Enllaç amb les instruccions per fer el  pagament: TICAU AQUÍ

Calendari accès
Torna a l'inici