Oferta de places (PENDENT DE PUBLICAR)

Taxes i exempcions (PENDENT DE PUBLICAR)

Horaris i instruccions de la prova específica d'accès  (PENDENT DE PUBLICAR)

 

Com accedir-hi (CICLES)
Vies d'accés

L’accés per a l’alumnat que sol·licita l’ingrés per cursar primer dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny es podrà fer segons les següents vies:

VIA 1: ACCÉS DIRECTE

Les  persones que acreditin que compleixen alguns dels requisits següents estan exempts de realitzar la prova específica d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Fotografia, Il·lustració, Còmic i Joieria, i han de formalitzar la inscripció especificant “Accés directe”.

 • Títol de Tècnic  d’Arts Plàstiques i Disseny 
 • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 
 • Títol de Batxillerat modalitat Arts o de Batxillerat Artístic Experimental
 • Títol Superior d’Arts Plàstiques de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol Superior de Disseny de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals en les diferents especialitats
 • Llicenciatura en Belles Arts
 • Arquitectura
 • Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
 • També estan exemptes de realitzar la prova específica aquelles persones que tenguin el títol de batxillerat, o un títol equivalent, i que acreditin tenir experiència laboral d’almenys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. L’acreditació s’ha de fer amb un certificat d’empresa en què ha de constar expressament la durada del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en què s’ha fet l’activitat. En el cas de treballadors autònoms, la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris. En ambdós casos, també s’ha de presentar un certificat de vida laboral.

(40 % de places reservades per a aquesta via de cada cicle). Els accessos directes s’adjudicaran segons la nota mitjana de la titulació presentada. Els que no puguin accedir per aquesta via podran fer la part específica de la prova d’accés.

Inscripció per als aspirants d´accés directe: del 9 al 16 de juny de 2023


VIA 2:  ACCÉS MITJANÇANT PROVA D´ACCÉS ESPECÍFICA.


Les  persones que acreditin que compleixen alguns dels requisits següents estan exempts de realitzar la prova general:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponent al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.
 • Títol de tècnic especialista o de tècnic superior, dels ensenyaments de Formació professional.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
 • Titulació universitària o equivalent.
 • Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

I superar la part específica de la prova d’accés.

(40 % de places reservades per a aquesta via)

Inscripció per als aspirants que han de realitzar la prova d´accés específica: del 9 al 16 de juny de 2023

VIA 3: SENSE REQUISITS ACADÈMICS

 • Els aspirants sense requisits acadèmics hauran de superar la part general i la part específica de la prova d’accés.
 • Per presentar-se a la part general de la prova d´accés han de cumplir 19 anys l’any de realització de la prova.

(20 % de places reservades per a aquesta via de cada cicle)

Inscripció per als aspirants sense requisits acadèmics: del 17 al 28 d´abril de 2023

Torna a l'inici

Procés d'inscripció

En els següents enllaços trobareu les instruccions per a la inscripció a la convocatòria extraordinària de les proves d´accés:

Calendari accès  (LOE i LOGSE)

Prova general (10 de maig de 2023)

Prova específica LOE (Fotografia / Còmic / Il.lustració)  (28 de juny de 2023)

Prova específica LOGSE  (Joieria)  (28 de juny de 2023)

Llista DEFINITIVA d'aspirants admesos a la prova general (Convocatòria ordinària)  (PENDENT DE PUBLICAR)

Llista DEFINITIVA d'aspirants admesos a la prova específica (Convocatòria ordinària)  (PENDENT DE PUBLICAR)Torna a l'inici