La prova

L'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny consta d’una prova que té dues parts, la part general o prova de maduresa, per aspirants que no tenen els requisits acadèmics, i la part específica.

Aquesta part general de maduresa de la prova dels Cicles Formatius Superiors serveix també per aspirants sense requisits acadèmics que volen accedir a altres estudis, com els Ensenyaments Artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música.

PART GENERAL o prova de maduresa, per aspirants que no tenen els requisits acadèmics. 

La part general estarà formada per 4 exercicis corresponents als següents matèries troncals de batxillerat

 • En el primer exercici relatiu a la matèria de la Història d’Espanya, l’alumnat realitzarà un comentari de text.

 • En el segon exercici, sobre l’assignatura de la Llengua catalana i literatura, l’alumnat ha de respondre preguntes relatives als coneixements de la Llengua catalana i de la seva literatura. Si se sol·licita l’exempció de l’exercici de Llengua Catalana i Literatura de la part general de la prova d’accés per raó de residència temporal a les Illes Balears o per altres motius recollits en l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març), s’ha de presentar al centre educatiu, dins el termini d’inscripció, a més de la sol·licitud signada, la documentació indicada a l’article 10 de la normativa esmentada.

 • En el tercer exercici sobre l’assignatura de la Llengua castellana i literatura, l’alumnat ha de respondre preguntes relatives als coneixements de la Llengua castellana i de la seva literatura.

 • En el quart exercici relatiu a la Llengua anglesa, a partir d’un text escrit en anglès, l’alumnat ha de realitzar tasques de comprensió lectora del text proposat i escriure un text a partir d’una idea del text proporcionat.

El temps màxim per fer aquesta prova és d’una hora per a cada exercici.

El tribunal qualificarà numèricament cadascun dels exercicis del zero al deu, amb un decimal. És necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per a superar la prova. La qualificació final d'aquesta part s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels quatre exercicis que la componen. No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici l'aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts. Aquesta primera part de la prova, de caràcter general, és eliminatòria.

Models de la part general de la prova 


PART ESPECÍFICA

Aquesta part específica consta de 3 exercicis amb una durada màxima d'una hora cadascun.

 • Primer exercici: Anàlisi de les qüestions que es formulin sobre la Història de l’Art, a partir d’un text i/o documentació gràfica o audiovisual que es faciliti.

 • Segon exercici: Realització de 4 esbossos a mà alçada a partir d’un model, dels quals tres seran a llapis i un a color.

 • Tercer exercici: Realització d’una proposta gràfica a partir d’una imatge o un tema donat pel tribunal.

En aquests exercicis es valorarà la sensibilitat artística, la creativitat i la capacitat per a concretar les idees.

El tribunal qualificarà numèricament cadascun dels exercicis del zero al deu, amb un decimal. És necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per a superar la prova. La qualificació final d'aquesta part s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels tres exercicis que la componen. No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici l'aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts.

Models de la part específica de la prova

La qualificació final de la prova d'accés per a les persones aspirants sense requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (part general i específica). S'ha d'expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per a superar-la.

Torna a l'inici

Persones aspirants amb necessitats educatives específiques

Les persones que sol·liciten l'adaptació de les condicions en que s'ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han de presentar telemàticament algun dels documents següents en el moment de la inscripció:

 • Un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, emès per un organisme oficial competent en matèria d'afers sociaIs.
 • Un dictamen d'escolarització emes pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.
 • Un informe, emès el present curs escolar o el curs passat pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica, sobre les dificultats específiques d'aprenentatge que tenen.

En cas que la persona interessada no aporti la documentació requerida abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses, es considerarà que desisteix de la petició.

Model de sol·licitud

Torna a l'inici

Validesa de la prova

La superació de la part general de la prova d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny té efectes i validesa indefinida per a posteriors convocatòries.

La superació de la part específica de la prova d’accés té validesa únicament per accedir al curs acadèmic per al qual es fa la prova.

La superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny té validesa a tot l’Estat espanyol i dona dret a fer la pertinent matrícula al cicle formatiu al qual opti la persona interessada, sempre que hi hagi disponibilitat de places.

Torna a l'inici

Materials per a la prova

 • Llapis grafit.
 • Goma d’esborrar.
 • Material de color a elecció de l'aspirant (aquarel·la, llapis de color, acrílic...).
 • Material per realitzar un collage (tisores, goma d’enganxar, revistes o papers de colors).
 • Paper de dibuix DIN A3 adequada a la tècnica escollida.

Torna a l'inici

Adjudicació de places

1.  L'adjudicació de les places ha de seguir l'ordre que s'indica a continuació:

 • Accessos directes: reserva d'un 40 % de les places de cada cicle. Aquestes places s'han d'adjudicar d'acord amb la puntuació obtinguda en el títol al·legat per a aquest accés.
 • Accés mitjançant la prova específica d'accés: reserva d'un 40 % de les places de cada cicle. Aquestes places s'han d'adjudicar d'acord amb l'ordre en què figuren les persones interessades en la llista amb les qualificacions d'aquesta prova, que és de més a menys puntuació.
 • Accés sense requisits acadèmics: reserva d'un 20 % de les places de cada cicle. Aquestes places s'han d'adjudicar d'acord amb l'ordre, de més a menys puntuació, en què figuren les persones interessades en la llista amb la qualificació final obtinguda, que és la mitjana aritmètica de les dues parts de la prova (la general i l'específica).

2.  En el cas que quedin places vacants en alguns dels apartats anteriors, s'integraran en primer lloc a les places destinades a l'accés mitjançant la prova específica d'accés; en segon lloc, a les places destinades a l'accés sense requisits acadèmics, i en tercer lloc, a les places destinades a les persones que tenen accés directe.

3. Tant pel que fa a les persones que tenen accés directe com a l'accés mitjançant prova específica i l'accés sense requisits acadèmics, quan la demanda sigui superior a l'oferta del centre, els casos d'empat s'han de resoldre mitjançant un sorteig alfabètic.

4. El sorteig, que ha de ser públic, s'ha d'efectuar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i ha de determinar la combinació de lletres a partir de la qual s'ha de fer l'ordenació alfabètica corresponent. El resultat del sorteig s'ha de comunicar el mateix dia als centres perquè l'apliquin.

Una vegada publicades les llistes provisionals en els procediments d'adjudicació de places, els aspirants no admesos poden presentar al·legacions davant el director del centre. El director del centre resoldrà les al·legacions presentades i ha de publicar la llista definitiva d'admesos. Contra la llista definitiva d'admesos, s'hi pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquest recurs exhaureix la via administrativa.

Adjudicació provisional de places CFGS  (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

Adjudicació definitiva de places CFGS  (PENDENT DE PUBLICACIÓ)Torna a l'inici