Com accedir-hi (GEASD)
Vies d'accés

L’accés per a l’alumnat que sol·licita l’ingrés per cursar primer dels estudis superiors de disseny es podrà fer segons les següents vies:

Via 1 : AMB TÍTOL DE BATXILLERAT

Estar en possessió del títol de batxillerat (de qualsevol modalitat) i superar la prova d’accés específica als Estudis Superiors de Disseny.

Via 2 : ACCÉS DIRECTE

Estar en possessió del Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o títols declarats equivalents.

Hi ha un 25% de places reservades per a alumnes amb dret a accés directe. S’han d'inscriure igualment i seran acceptats per ordre de mitjana d’expedient acadèmic. Si les places s'acaben, es podran presentar a les places d'accés mitjançant prova específica.

Via 3 : AMB PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER MAJORS DE 25 ANYS

Haver superat la prova d’accés a la universitat  per a majors de vint-i-cinc anys i superar la prova d’accés específica als Estudis Superiors de Disseny.

Via 4: TÍTOL DE TÈCNIC ESPECIALISTA O DE TÈCNIC SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Estar en possessió del títol de tècnic especialista o tècnic superior dels Ensenyaments de Formació Professional i superar la prova d´accés específica als Estudis Superiors de Disseny. 

Via 5: SENSE REQUISITS ACADÈMICS

Les persones més grans de denou anys que no tenen els requisits acadèmics exigits per a l’accés als ensenyaments artístics superiors han de reunir els següents requisits:

1. Complir 19 anys o més durant l’any natural en què es convoqui la prova.

2. Superar la prova que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Per això l’aspirant té vàries opcions:

a) Tenir superada una prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

b) Tenir superada la part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, que constarà de quatre exercicis de cadascuna de les següents matèries troncals del currículum del batxillerat:

    • El primer exercici relatiu a la matèria de la Història d'Espanya, l'alumnat realitzarà un comentari de text.
    • El segon exercici, sobre l'assignatura de la Llengua catalana i literatura, l'alumnat ha de respondre preguntes relatives als coneixements de la Llengua catalana i de la seva literatura.
    • El tercer exercici sobre l'assignatura de la Llengua castellana i literatura, l'alumnat ha de respondre preguntes relatives als coneixements de la llengua castellana i de la seva literatura.
    • El quart exercici relatiu a la Llengua anglesa, a partir d'un text escrit en anglès, l'alumnat ha de realitzar tasques de comprensió lectora de el text proposat i escriure un text a partir d'una idea de el text proporcionat.

Pel que fa a la puntuació dels quatre exercicis que componen la part general, el tribunal qualificarà numèricament cadascun dels exercicis de l'zero a el deu amb un decimal, i és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana aritmètica de els exercicis. La qualificació final de la part general de la prova d'accés serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis que la componen, amb dos decimals.

La superació de la part general de la prova té efectes i validesa indefinida per a convocatòries posteriors. (Models de la part general de la prova). 

Instruccions i enllaç per a la inscripció a la prova general

c) Tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior ó a formacions esportives de nivell III.

d) Tenir superada la prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.

3. Superar la prova específica d’accés per al Títol Superior de Disseny.

Torna a l'inici

Procés d'inscripció a la prova específica


Dates per a fer la inscripció telemàtica a la convocatòria ordinària : Del 20 al 31 de maig

Instruccions per a fer la inscripció a la prova específica: AQUÍ


Torna a l'inici