La prova

L'accés als accés als Estudis Superiors de Disseny consta d’una prova que té dues parts, la part general o prova de maduresa, per aspirants que no tenen els requisits acadèmics, i la part específica.

Aquesta part general de maduresa de la prova dels accés als Estudis Superiors de Disseny serveix també per aspirants sense requisits acadèmics que volen accedir a altres estudis, com els Ensenyaments Artístics superiors d'Art Dramàtic i de Música.

PART GENERAL o prova de maduresa, per aspirants que no tenen els requisits acadèmics. 

La part general estarà formada per 4 exercicis corresponents als següents matèries troncals de batxillerat

  • En el primer exercici relatiu a la matèria de la Història d’Espanya, l’alumnat realitzarà un comentari de text.

  • En el segon exercici, sobre l’assignatura de la Llengua catalana i literatura, l’alumnat ha de respondre preguntes relatives als coneixements de la Llengua catalana i de la seva literatura. Si se sol·licita l’exempció de l’exercici de Llengua Catalana i Literatura de la part general de la prova d’accés per raó de residència temporal a les Illes Balears o per altres motius recollits en l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març), s’ha de presentar al centre educatiu, dins el termini d’inscripció, a més de la sol·licitud signada, la documentació indicada a l’article 10 de la normativa esmentada.

  • En el tercer exercici sobre l’assignatura de la Llengua castellana i literatura, l’alumnat ha de respondre preguntes relatives als coneixements de la Llengua castellana i de la seva literatura.

  • En el quart exercici relatiu a la Llengua anglesa, a partir d’un text escrit en anglès, l’alumnat ha de realitzar tasques de comprensió lectora del text proposat i escriure un text a partir d’una idea del text proporcionat.

El temps màxim per fer aquesta prova és d’una hora per a cada exercici.

El tribunal qualificarà numèricament cadascun dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per a superar-los. La qualificació final d'aquesta part s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels quatre exercicis que la componen. No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici l'aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts. Aquesta primera part de la prova, de caràcter general, és eliminatòria.

Models de la part general de la prova 


Inscripció

  • Inscripció per als aspirants sense requisits acadèmics: del 17 al 28 d´abril de 2023

En el següent enllaç trobareu el full d'inscripció que heu d´emplenar i lliurar a la secretaria del centre juntament amb tots els documents que es sol.liciten. La llista de documents que s´han d´adjuntar apareix al mateix full d'inscripció.

Full d' inscripció: 

TICAU AQUI PER FULL D´INSCRIPCIO EN CATALA

TICAD AQUÍ PARA HOJA DE INSCRIPCIÓN EN CASTELLANO


Si la sol·licitud es presenta en un lloc diferent al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a un lloc diferent a la secretaria del centre, o si s'envia per correu postal, s'ha d'enviar una còpia del justificant de presentació en termini, mitjançant correu electrònic dirigit a: escoladartidisseny.palma@educaib.eu


La taxa d'inscripció per fer les proves d'accés (prova general i prova específica) als cicles formatius de grau superior (inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) és de 34,87 euros. Aquells aspirants que hagin fet el pagament de la prova general no han de tornar a pagar quan facin la inscripció a la prova específica de cicles formatius.


Enllaç amb les instruccions per fer el  pagament: TICAU AQUÍ


Prova general (10 de maig de 2023)La prova específica d'accés als Estudis Superiors de Disseny consta de dos exercicis:


1- Primer exercici (1,5 hores)


Consisteix en l’anàlisi i la crítica d’un text, d’una imatge o d’una sèrie d’imatges o materials gràfics proporcionats per la Comissió Avaluadora i procedents dels mitjans habituals de comunicació i d’informació relativa a les diferents manifestacions del disseny.


En aquest exercici es valora:


EI grau de maduresa quant a la comprensió de conceptes.
La utilització adequada del llenguatge i l’expressió escrita.
La capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació.


L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 40 % de la nota global.


2- Segon exercici (2 hores)  


Té un caràcter pràctic, s’ha de basar en material proposat per la Comissió Avaluadora referent a realitats bidimensionals o tridimensionals, que han de servir de models.
S'ha de triar una de les tres propostes:


OPCIÓ A- Exercici de caràcter descriptiu que consisteix en la representació del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix tècnic. En aquest exercici es valora:


L’ús del dibuix tècnic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.
L’ús del dibuix tècnic com a instrument per comunicar la información significativa que es vol transmetre.


OPCIÓ B- Exercici de caràcter analític-descriptiu que consisteix en la representació del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix artístic. En aquest exercici es valora:


L’ús del dibuix artístic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.
L’ús del dibuix artístic com a instrument per comunicar la información significativa que es vol transmetre.


OPCIÓ C- Exercici de caràcter creatiu-comunicatiu que consisteix en el desenvolupament d’una proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del model proposat. En aquest exercici es valora:


La qualitat de la proposta de reinterpretació del model quant a singularitat i adequació a l’enunciat de l’exercici.

L’adequació i la correcció de la comunicació gràfica.L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 60 % de la nota global.


Per a la superació de la prova d'accés s'exigirà una qualificació final de 5 o superior i s’ha d’expressar en termes numèrics del 0 al 10 amb dos decimals, que s’han d’arrodonir a la centena més propera o, en cas d’equidistància, a la superior. 


Models de prova específica


Torna a l'inici

Persones aspirants amb necessitats educatives específiques

Les persones aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tenguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals o adaptacions necessàries per participar en les proves d’accés.

A aquests efectes les persones interessades han de presentar una sol·licitud  i adjuntar la documentació justificativa següent:

  • Certificat de reconeixement de discapacitat emès per l’equip de Valoració i Orientació  corresponent  de l’organisme competent o certificat mèdic oficial.
  • Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
  • Dictamen d’escolarització de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
  • Informe emès pel departament d’orientació del centre educatiu amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Torna a l'inici

Validesa de la prova

La superació de la prova específica permet participar en el procediment d’admissió a l’ensenyament per al qual s’ha superat únicament l’any acadèmic per al qual s’ha convocat la prova i permet accedir a qualsevol centre de l’Estat en què s’imparteixin aquests ensenyaments, sens perjudici de la disponibilitat de places. 


Torna a l'inici

Materials per a la prova

Per al primer exercici:

No s'ha de dur cap material més que un bolígraf per escriure.

Per al segon exercici:

OPCIÓ A: Compàs, joc d’escaires, llapis o portamines (2H, HB, 2B) i recanvis, regla graduat, goma d’esborrar, maquineta de fer punta (si és el cas).

OPCIÓ B: Llapis de grafit HB i 3B (o duresa aproximada). Goma d’esborrar i afilador.

OPCIÓ C: Bolígraf, llapis de mines o de grafit HB i 2H, goma d’esborrar i afilador, regla numerada o escalímetre, joc d’escaires, material per a tècniques de color: llapis de color, retoladors o ceres...

Per a tots els exercicis l'Escola proveirà el paper.

Torna a l'inici

Resultats de la prova

 Resultats definitius prova d'accès específica GEASD (convocatòria extraordinària)  (PENDENT DE PUBLICAR)Torna a l'inici

Adjudicació de places

Adjudicació provisional de places GEASD  (PENDENT DE PUBLICAR)

Adjudicació definitiva de places GEASD  (PENDENT DE PUBLICAR)