BOIB_Resolució prova d'accés GEASD 2022-2023  (PENDENT DE PUBLICAR)

Oferta de places  (PENDENT DE PUBLICAR)

Taxes i exempcions 2022-2023  (PENDENT DE PUBLICAR)

Calendari 2022-2023  (PENDENT DE PUBLICAR)

Horaris i instruccions de la prova específica d'accès (EXTRAORDINÀRIA)  (PENDENT DE PUBLICAR)

 

La prova
La prova específica d'accés als Estudis Superiors de Disseny consta de dos exercicis:


1- Primer exercici (1,5 hores)


Consisteix en l’anàlisi i la crítica d’un text, d’una imatge o d’una sèrie d’imatges o materials gràfics proporcionats per la Comissió Avaluadora i procedents dels mitjans habituals de comunicació i d’informació relativa a les diferents manifestacions del disseny.


En aquest exercici es valora:


EI grau de maduresa quant a la comprensió de conceptes.
La utilització adequada del llenguatge i l’expressió escrita.
La capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació.


L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 40 % de la nota global.


2- Segon exercici (3 hores)  


Té un caràcter pràctic, s’ha de basar en material proposat per la Comissió Avaluadora referent a realitats bidimensionals o tridimensionals, que han de servir de models.
S'ha de triar una de les tres propostes:


OPCIÓ A- Exercici de caràcter descriptiu que consisteix en la representació del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix tècnic. En aquest exercici es valora:


L’ús del dibuix tècnic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.
L’ús del dibuix tècnic com a instrument per comunicar la información significativa que es vol transmetre.


OPCIÓ B- Exercici de caràcter analític-descriptiu que consisteix en la representació del model proposat, amb les tècniques pròpies del dibuix artístic. En aquest exercici es valora:


L’ús del dibuix artístic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.
L’ús del dibuix artístic com a instrument per comunicar la información significativa que es vol transmetre.


OPCIÓ C- Exercici de caràcter creatiu-comunicatiu que consisteix en el desenvolupament d’una proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del model proposat. En aquest exercici es valora:


La qualitat de la proposta de reinterpretació del model quant a singularitat i adequació a l’enunciat de l’exercici.

L’adequació i la correcció de la comunicació gràfica.L’exercici es qualificarà de 0 a 10 i suposa un 60 % de la nota global.


Per a la superació de la prova d'accés s'exigirà una qualificació final de 5 o superior i s’ha d’expressar en termes numèrics del 0 al 10 amb dos decimals, que s’han d’arrodonir a la centena més propera o, en cas d’equidistància, a la superior. 


Models de prova específica


Torna a l'inici

Persones aspirants amb necessitats educatives específiques

Les persones aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tenguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals o adaptacions necessàries per participar en les proves d’accés.

A aquests efectes les persones interessades han de presentar una sol·licitud  i adjuntar la documentació justificativa següent:

  • Certificat de reconeixement de discapacitat emès per l’equip de Valoració i Orientació  corresponent  de l’organisme competent o certificat mèdic oficial.
  • Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
  • Dictamen d’escolarització de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
  • Informe emès pel departament d’orientació del centre educatiu amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Torna a l'inici

Validesa de la prova

La superació de la prova específica permet participar en el procediment d’admissió a l’ensenyament per al qual s’ha superat únicament l’any acadèmic per al qual s’ha convocat la prova i permet accedir a qualsevol centre de l’Estat en què s’imparteixin aquests ensenyaments, sens perjudici de la disponibilitat de places. 


Torna a l'inici

Materials per a la prova

Per al primer exercici:

No s'ha de dur cap material més que un bolígraf per escriure.

Per al segon exercici:

OPCIÓ A: Compàs, joc d’escaires, llapis o portamines (2H, HB, 2B) i recanvis, regla graduat, goma d’esborrar, maquineta de fer punta (si és el cas).

OPCIÓ B: Llapis de grafit HB i 3B (o duresa aproximada). Goma d’esborrar i afilador.

OPCIÓ C: Bolígraf, llapis de mines o de grafit HB i 2H, goma d’esborrar i afilador, regla numerada o escalímetre, joc d’escaires, material per a tècniques de color: llapis de color, retoladors o ceres...

Per a tots els exercicis l'Escola proveirà el paper.

Torna a l'inici

Resultats de la prova

 Resultats definitius prova d'accès específica GEASD (convocatòria extraordinària)  (PENDENT DE PUBLICAR)Torna a l'inici

Adjudicació de places

Adjudicació provisional de places GEASD  (PENDENT DE PUBLICAR)

Adjudicació definitiva de places GEASD  (PENDENT DE PUBLICAR)