Màster en Disseny responsable en entorns turístics
Preinscripció

Es poden preinscriure al màster les persones que tinguin alguna de les següents titulacions:

● Títol de Disseny LOGSE, en les especialitats de Disseny d'Interiors o de Disseny de Producte.
● Títol Superior de Disseny LOE, en les especialitats de Disseny d'Interiors o de Disseny de Producte.
● Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors LOMLOE, a les especialitats de Disseny d'Interiors o de Disseny de Producte.
● Títols de Grau Universitari de les àrees relacionades amb el disseny d'interiors o de producte.
● Arquitectura Tècnica, Grau d'Enginyeria d'Edificació, Grau d'Edificació, Grau en Arquitectura Tècnica, Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.
● Arquitectura.
● Títol de Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural especialment i en general totes aquelles titulacions que habiliten per exercir la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola.
● Títol de Màster en Enginyeria Agrícola i del medi Rural especialment i en general totes aquelles titulacions que habiliten per exercir la professió d'Enginyer Agrònom.

Admissió

El procés d'admissió al màster serà dut a terme per la Direcció Acadèmica i la seva funció serà garantir el correcte accés als estudis mitjançant la selecció dels candidats.

En un període no superior a set dies hàbils i lectius des de la finalització del període de preinscripció als estudis de Màster, la Direcció es reunirà per avaluar les sol·licituds rebudes, determinar si aquestes s'ajusten o no als requisits d'admissió establerts i per ordenar els candidats que compleixen els requisits segons la puntuació obtinguda, seguint els següents criteris:

● Expedient acadèmic: màxim 3 punts. Aprovat: 1 punt, Notable: 2 punts, Excel·lent: 3 punts.
● Experiència professional en el sector: màxim 2 punts. Per cada any d'experiència laboral 0,5 punts
● Publicacions rellevants relacionades amb la temàtica del màster: màxim 2 punts, a criteri de la Coordinació Acadèmica.
● Assistència a congressos, cursos i seminaris relacionades amb la temàtica del màster: màxim 2 punts, a criteri de la Coordinació Acadèmica.

En el moment de la preinscripció, els aspirants hauran de presentar la documentació següent:

 ● Títol que li permeti l'accés.
● Fotocòpia del document oficial d'identitat.

Per poder ser baremat, l'aspirant haurà de presentar: certificat oficial de qualificacions del títol que li permet l'accés amb la seva nota final i de quants altres títols disposi. Per justificar l'experiència professional en el sector haurà de presentar un informe de vida laboral.

En el cas que la sol·licitud de preinscripció acceptada no es formalitzi en el període de matrícula establert, no compleixi les condicions o presenti una renúncia explícita, es procedirà a cobrir la plaça amb els candidats en reserva.

La direcció del màster realitzarà una llista de prelació, indicant els candidats en reserva. En el cas que la sol·licitud de preinscripció acceptada no es formalitzi en el període de matrícula establert o presenti una renuncia explícita, es procedirà a cobrir la plaça amb els candidats en reserva. 

Preinscripción

Se pueden preinscribir al máster las personas que tengan alguna de las siguientes titulaciones:

● Título de Diseño LOGSE, en las especialidades de Diseño de Interiores o de Diseño de Producto.
● Título Superior de Diseño LOE, en las especialidades de Diseño de Interiores o de Diseño de Producto.
● Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores *LOMLOE, a las especialidades de Diseño de Interiores o de Diseño de Producto.
● Títulos de Grado Universitario de las áreas relacionadas con el diseño de interiores o de producto.
 ● Arquitectura Técnica, Grado de Ingeniería de Edificación, Grado de Edificación, Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Arquitectura Técnica y Edificación.
● Arquitectura.
● Título de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio rural especialmente y en general todas aquellas titulaciones que habilitan para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.
● Título de Máster en Ingeniería Agrícola y del medio rural especialmente y en general todas aquellas titulaciones que habilitan para ejercer la profesión de Ingeniero Agrónomo.


Admisión

El proceso de admisión al máster será llevado a cabo por la Dirección Académica y su función será garantizar el correcto acceso a los estudios mediante la selección de los candidatos.

En un periodo no superior a siete días hábiles y lectivos desde la finalización del periodo de preinscripción en los estudios de Máster, la Dirección se reunirá para evaluar las solicitudes recibidas, determinar si estas se ajustan o no en los requisitos de admisión establecidos y para ordenar los candidatos que cumplen los requisitos según la puntuación obtenida, siguiendo los siguientes criterios:

● Expediente académico: máximo 3 puntos. Aprobado: 1 punto, Notable: 2 puntos, Excelente: 3 puntos.
● Experiencia profesional en el sector: máximo 2 puntos. Por cada año de experiencia laboral 0,5 puntos
● Publicaciones relevantes relacionadas con la temática del máster: máximo 2 puntos, a criterio de la Coordinación Académica.
● Asistencia a congresos, cursos y seminarios relacionadas con la temática del máster: máximo 2 puntos, a criterio de la Coordinación Académica.

En el momento de la preinscripción, los aspirantes tendrán que presentar la documentación siguiente:

● Título que le permita el acceso.
 ● Fotocopia del documento oficial de identidad.

Para poder ser baremado, el aspirante tendrá que presentar: certificado oficial de calificaciones del título que le permite el acceso con su nota final y de cuántos otros títulos disponga. Para justificar la experiencia profesional en el sector tendrá que presentar un informe de vida laboral.

En el supuesto de que la solicitud de preinscripción aceptada no se formalice en el periodo de matrícula establecido, no cumpla las condiciones o presente una renuncia explícita, se procederá a cubrir la plaza con los candidatos en reserva.

La dirección del máster realizará una lista de prelación, indicando los candidatos en reserva. En el supuesto de que la solicitud de preinscripción aceptada no se formalice en el periodo de matrícula establecido o presente una renuncia explícita, se procederá a cubrir la plaza con los candidatos en reserva.