Informació general


Els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior formen part dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i estan inclosos dins l’ensenyament superior amb el nivell 1 del Marc Espanyol per a les Qualificacions d’Educació Superior


 Aquests estudis condueixen a l’obtenció del títol de Tècnic Superior i capaciten per a l’exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l’àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica, així com per a l’actualització i ampliació de les competències professionals i personals al llarg de la vida.

La metodologia docent dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny integra els aspectes artístics, científics, tècnics, tecnològics i organitzatius de cadascun dels cicles, amb la finalitat que l’alumnat adquireixi una visió global dels processos i procediments propis de l’activitat professional corresponent.

El títol de Tècnic Superior dóna dret a l’accés directe als estudis superiors de disseny, als estudis superiors d’arts plàstiques i als estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals, així com a determinades titulacions universitàries.