Fitxa tècnica

Títol oficial de Tècnic Superior

2,5 cursos

Horari d'horabaixa

Matrícula gratuïta

 

Joieria artística

El Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Joieria artística exerceix la seva professió en l'àmbit públic o privat, en empreses del sector de la joieria o com a professional autònom.

Ocupacions i llocs de treball rellevants
  • Elaboració de projectes d'elements o peces de joieria, bé de creació artística pròpia, bé d'interpretació de conceptes aliens, preparant tant la informació tècnica de realització com la de promoció, valorant adequadament els aspectes materials, tècnics, econòmics i organitzatius dels treballs en que estigui immers.
  • Dibuixar plànols de conjunts i especejaments amb indicació dels grafismes corresponents a mecanitzats i tractaments de superfícies, així com els plànols de taller (fabricació), i proposar noves idees en els mètodes de treball i de fabricació.
  • Estudiar els materials a emprar, tant en matèries primeres com manufacturades, en funció de qualitats i preus i estudiar la introducció de nous materials en la construcció d'objectes.
  • Realitzar pressupostos avaluant costos de fabricació, mà d'obra, materials i, finalment, en funció d'aquests, el benefici a obtenir.
  • Estudiar la viabilitat del producte en el mercat i les normatives que l'afecten i realitzar estudis de mercat per al llançament de nous productes tenint en compte les tendències de la moda i les característiques particulars del possible consumidor.
Pla d'estudis

REIAL DECRET 1574/1996, de 28 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es determina la prova d'accés als cicles formatius de Grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny de la família professional de la Joieria d'Art. (BOE número 221 de 12 de septiembre de 1996)

Durant el primer trimestre del curs següent a la finalització dels estudis es realitza el Projecte final.

1
curs
2
curs