DISSENY D'INTERIORS

Fitxa tècnica

Nivell de Grau

Títol Superior de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:

Horari de matí

 

Disseny d'interiors

El dissenyador d'interiors és un professional capaç d'analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d'execució d'obres de disseny d'interiors, així com actuar com a interlocutor directe davant les administracions públiques en l'àmbit de la seva professió.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Habitatge i disseny dels espais interiors per l'hàbitat. 
 • Disseny d'espais comercials i d'oci.
 • Disseny d'espais administratius.
 • Disseny d'espais culturals, educatius i lúdics.
 • Disseny d'espais efímers.
 • Rehabilitació d'habitatges.
 • Paisatgisme i disseny d'espais públics.
 • Gestió empresarial d'activitats creatives. 
 • Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.
 • Gestió d'obres, amidaments, pressupostos i prevenció de riscos en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Direcció d'obres en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives

1
curs
2
curs

ECTS 3è semestrePrerequisits de matrícula
FB08-Introducció a la gestió del disseny4

FB11-Tècniques d’investigació social 2

FB10-Cultura del disseny4

EDI01-Materials I4

EDI02-Dibuix per ordinador4

EDI03-Projectes I8

EDI06-Electrotècnica i luminotècnia4


ECTS 4t semestre Prerequisits de matrícula
EDI05-Materials II4
Fonaments científics i ecològics del disseny
FB09-Imatge i sò4

EDI04-Ergonomia4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI07-Història del disseny d’interiors4
Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDI08-Projectes II8
Fonaments del disseny
EDI09-Representació tècnica6

3
curs

ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDI10-Elements constructius I6
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI12-Projectes III8
Fonaments del disseny
EDI13-Representació digital en 3D4
Gràfica digital
Optativa8


ECTS 6è semestre Prerequisits de matrícula
EDI14-Elements constructius II6
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI15-Instal·lacions II4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI16-Projectes IV8
Fonaments del disseny
EDI17-Simulació i modelització virtuals 4

Optativa8

4
curs