INFORMACIÓ GENERAL

Fitxa tècnica

Nivell de Grau

Títol Superior de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

Especialitats:

Horari de matí

Horaris 

(WebUntis: Esc. d'Art i Superior de Disseny)

 

Informació general

"Els Estudis Superiors de Disseny conduiran al títol Superior de Disseny, en l'especialitat que correspongui, que queda inclòs a tots els efectes en el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior i serà equivalent al títol universitari de grau. Sempre que la normativa aplicable exigeixi estar en possessió del títol universitari de Grau, s'entendrà que compleix aquest requisit qui estigui en possessió del títol Superior de Disseny." LOMCE.


Aquests estudis tenen com a finalitat la formació qualificada de dissenyadors capaços de comprendre, definir i optimitzar els productes i serveis de disseny en els seus diferents àmbits; dominar els coneixements científics, humanístics, tecnològics i artístics i els mètodes i procediments associats a ells; així com generar valors de significació artística, cultural, social i mediambiental en resposta als canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

El Títol Superior de Disseny dóna accés als ensenyaments artístics oficials de màster i als ensenyaments universitaris oficials de màster i doctorat, sense perjudici d'altres criteris d'admissió que, si s'escau,determini el centre al qual es pretengui accedir.