Fitxa tècnica

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

240 ECTS

4 cursos de 60 ECTS

dels quals 4 crèdits ECTS es corresponen a l'itinerari extracurricular

Especialitats:

Horari de matí

Horaris 

(WebUntis: Esc. d'Art i Superior de Disseny)

 

Disseny d'interiors

El dissenyador d'interiors és un professional capaç d'analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d'execució d'obres de disseny d'interiors, així com actuar com a interlocutor directe davant les administracions públiques en l'àmbit de la seva professió.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

 • Habitatge i disseny dels espais interiors per l'hàbitat. 
 • Disseny d'espais comercials i d'oci.
 • Disseny d'espais administratius.
 • Disseny d'espais culturals, educatius i lúdics.
 • Disseny d'espais efímers.
 • Rehabilitació d'habitatges.
 • Paisatgisme i disseny d'espais públics.
 • Gestió empresarial d'activitats creatives. 
 • Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.
 • Gestió d'obres, amidaments, pressupostos i prevenció de riscos en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Direcció d'obres en l'àmbit del disseny d'interiors.
 • Recerca i docència.
Pla d’estudis

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre de 2013).

Competència lingüística

Itinerari acadèmic extracurricular

Optatives

1
curs
2
curs

ECTS 3è semestrePrerequisits de matrícula
FB08-Introducció a la gestió del disseny4

FB11-Tècniques d’investigació social 2

FB10-Cultura del disseny4

EDI01-Materials I4

EDI02-Dibuix per ordinador4

EDI03-Projectes I8

EDI06-Electrotècnica i luminotècnia4


ECTS 4t semestre Prerequisits de matrícula
EDI05-Materials II4
Fonaments científics i ecològics del disseny
FB09-Imatge i sò4

EDI04-Ergonomia4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI07-Història del disseny d’interiors4
Història de l’art, del disseny i de l’estètica
EDI08-Projectes II8
Fonaments del disseny
EDI09-Representació tècnica6

3
curs

ECTS 5è semestre Prerequisits de matrícula
EDI10-Elements constructius I4 Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI11-Instal·lacions I
6
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI12-Projectes III8
Fonaments del disseny
EDI13-Representació digital en 3D4
Gràfica digital
Optativa8


ECTS 6è semestre Prerequisits de matrícula
EDI14-Elements constructius II6
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI15-Instal·lacions II4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI16-Projectes IV8
Fonaments del disseny
EDI17-Simulació i modelització virtuals 4

Optativa8

4
curs

ECTS 7è semestre Prerequisits de matrícula
EDI18-Patologia i rehabilitació4
Fonaments científics i ecològics del disseny
EDI19-Projectes v8
Fonaments del disseny
EDI-20-Disseny de paisatge i jardí4
Fonaments del disseny

EDI21-Gestió del disseny d’interiors

4
Introducció a la gestió del disseny
EDI22-Mesurament i pressupostos2

EDI23-Preprojecte fi d'estudis2
160 crèdits superats

ECTS 8è semestre Prerequisits de matrícula
Optativa6

Itinerari
4
Activitat obligatòria a qualsevol moment dels estudis
EDI24-Pràctiques externes12
120 crèdits superats

EDI25-Projecte fi d'estudis

- Guia docent

- Directrius
14
160 crèdits superats