Màster en Disseny responsable en entorns turístics

Català

El màster oficial en Disseny responsable en entorns turístics té com a fil conductor el plantejament d’un model de turisme per al futur, que és ja present. Aquest model ha de tenir la sensibilitat de modificar aquell creixement exponencial dels anys 50. Parlem d’un nou model de turisme ambientalment amigable, socialment ètic i universalment accessible. Castellano El máster oficial en Diseño responsable en entornos turísticos tiene como hilo conductor el planteamiento de un modelo de turismo para el futuro, que es ya presente. Este modelo tiene que tener la sensibilidad de modificar aquel crecimiento exponencial de los años 50. Hablamos de un nuevo modelo de turismo ambientalmente amigable, socialmente ético y universalmente accesible.
Pla d’estudis

El Màster oficial en Disseny responsable en entorns turístics s'ha dissenyat en modalitat semipresencial, integrat per una oferta formativa total de 60 crèdits ECTS, amb una presencialitat del 20%; això significa un total de 1500 hores de treball per a l'alumne, repartides en 5 mòduls, 300 hores presencials i 1200 hores no presencials.

Totes les matèries i assignatures que contenen els mòduls, tenen un caràcter teoricopràctic i una càrrega horària per a l'alumne que corresponen a 25 hores per crèdit ECTS. Aquesta càrrega horària serà distribuïda en activitats que se subdivideixen en:

  • Classes centrades en continguts teòrics.
  • Classes de presentació i preparació d'exercicis i/o projectes.
  • Resolució d'exercicis i/o projectes.
  • Elaboració de treballs teòrics.
  • Estudis de casos.
  • Sortides de camp.
  • Exposició i presentació de treballs i/o projectes.
  • Tutories, presencials i telemàtiques

Estructura general per mòduls, crèdits i matèries


MÒDUS

ECTS

ECTS

MATÈRIES

HORES

PRESENCIALS

M1- Tipologies d'Espais Turístics i els factors casuístics

10

3

Legislació

15

3

Tipologíes d'espais turístics

15

4

Factors d'influència i anàlisi de mercat

20

M2-Criteris d'intervenció en Espais Turístics

15

3

Construccions tradicionals

15

3

Entorn paisatgístic

15

3

Sostenibilitat

15

3

Ergonomia i accessibilitat

15

3

Imatge de marca

15

M3- L'espai interior

10

6

Projectes d'espais interiors

30

4

Factors bioclimàtics i eficiència energètica

20

M4- L'espai exterior

15

3

Intervenció en el territori

15

3

Vegetació

15

3

Planificació agrícola

15

6

Projectes d'espais exteriors

30

M5- Treball fi de màster

10

10

Treball fi de màster

50