Títol oficial de Màster

60 ECTS

Un curs acadèmic

Màxim 25 places

Preu:  28,36€/ 1 ECTS

 

Màster en Disseny responsable en entorns turístics

Català

El màster oficial en Disseny responsable en entorns turístics té com a fil conductor el plantejament d’un model de turisme per al futur, que és ja present. Aquest model ha de tenir la sensibilitat de modificar aquell creixement exponencial dels anys 50. Parlem d’un nou model de turisme ambientalment amigable, socialment ètic i universalment accessible. Castellano El máster oficial en Diseño responsable en entornos turísticos tiene como hilo conductor el planteamiento de un modelo de turismo para el futuro, que es ya presente. Este modelo tiene que tener la sensibilidad de modificar aquel crecimiento exponencial de los años 50. Hablamos de un nuevo modelo de turismo ambientalmente amigable, socialmente ético y universalmente accesible.Pla d’estudis

El Màster oficial en Disseny responsable en entorns turístics s'ha dissenyat en modalitat semipresencial, integrat per una oferta formativa total de 60 crèdits ECTS, amb una presencialitat del 20%; això significa un total de 1500 hores de treball per a l'alumne, repartides en 5 mòduls, 300 hores presencials i 1200 hores no presencials.

Totes les matèries i assignatures que contenen els mòduls, tenen un caràcter teoricopràctic i una càrrega horària per a l'alumne que corresponen a 25 hores per crèdit ECTS. Aquesta càrrega horària serà distribuïda en activitats que se subdivideixen en:

 • Classes centrades en continguts teòrics.
 • Classes de presentació i preparació d'exercicis i/o projectes.
 • Resolució d'exercicis i/o projectes.
 • Elaboració de treballs teòrics.
 • Estudis de casos.
 • Sortides de camp.
 • Exposició i presentació de treballs i/o projectes.
 • Tutories, presencials i telemàtiques

Estructura general per mòduls, crèdits i matèries


MÒDUS

ECTS

ECTS

MATÈRIES

HORES

PRESENCIALS

M1- Tipologies d'Espais Turístics i els factors casuístics

10

3

Legislació

15

3

Tipologíes d'espais turístics

15

4

Factors d'influència i anàlisi de mercat

20

M2-Criteris d'intervenció en Espais Turístics

15

3

Construccions tradicionals

15

3

Entorn paisatgístic

15

3

Sostenibilitat

15

3

Ergonomia i accessibilitat

15

3

Imatge de marca

15

M3- L'espai interior

10

6

Projectes d'espais interiors

30

4

Factors bioclimàtics i eficiència energètica

20

M4- L'espai exterior

15

3

Intervenció en el territori

15

3

Vegetació

15

3

Planificació agrícola

15

6

Projectes d'espais exteriors

30

M5- Treball fi de màster

10

10

Treball fi de màster

50

Taxes acadèmiques

Taxes (BOIB Núm. 4 de 6 de gener de 2022). Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 6 de gener de 2022 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

Obertura d’expedient

24,39 € 

Serveis generals

11,62 €

Taxa per crèdit de primera matrícula (60 ECTS)

28,36 €

Taxa per crèdit a partir de la segona matrícula 

46,09 €

TOTAL

1.737,61 €

Sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d’assignatures o crèdits

18,09

Taxa per crèdit de matrícula de crèdits reconeguts

10 % de la taxa del crèdit primera matrícula (28,36 €)


Exempcions i bonificacions a les taxes:

 1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de les tarifes que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. 


Família nombrosa de categoria general: exempció del 50 % de les taxes. 

Família nombrosa de categoria especial: exempció del 100 % de les taxes. 

 1. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.


 1. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.


 1. Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula del curs o del projecte final de carrera. Els alumnes que en el moment de formalitzar la matrícula s’acullin a aquesta exempció resten obligats a pagar la taxa si posteriorment no se’ls concedeix la beca o se’ls revoca la beca concedida. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació de la matrícula. 


 1. Les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions en les taxes de matrícula s’han de complir en el moment de formalitzar la matrícula i també en la data d’inici de l’any acadèmic. Pel que fa als preus dels altres serveis, les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions s’han de complir en el moment de sol·licitar la prestació del servei

Plan de estudios

El Máster oficial en Diseño responsable en entornos turísticos se ha diseñado en modalidad semipresencial, integrado por una oferta formativa total de 60 créditos ECTS, con una presencialidad del 20%; esto significa un total de 1500 horas de trabajo para el alumno, repartidas en 5 módulos, 300 horas presenciales y 1200 horas no presenciales.

Todas las materias y asignaturas que contienen los módulos, tienen un carácter teórico-práctico y una carga horaria para el alumno que corresponden a 25 horas por crédito ECTS. Esta carga horaria será distribuida en actividades que se subdividen en:

 • Clases centradas en contenidos teóricos.
 • Clases de presentación y preparación de ejercicios y/o proyectos.
 • Resolución de ejercicios y/o proyectos.Elaboración de trabajos teóricos.
 • Estudios de casos.
 • Salidas de campo.
 • Exposición y presentación de trabajos y/o proyectos.
 • Tutorías, presenciales y telemáticas

Estructura general por módulos, créditos y materias


MÒDULOS

ECTS

ECTS

MATERIAS

HORAS

PRESENCIALES

M1- Tipologías de Espacios Turísticos y los factores casuísticos

10

3

Legislación 

15

3

Tipologías de espacios turísticos

15

4

Factores de influencia y análisis de mercado

20

M2- Criterios de intervención en Espacios Turísticos

15

3

Construcciones tradicionales

15

3

Entorno paisajístico

15

3

Sostenibilidad 

15

3

Ergonomía y accesibilidad

15

3

Imagen de marca

15

M3- El espacio interior

10

6

Proyectos de espacios interiores

30

4

Factores bioclimáticos y eficiencia energética 

20

M4- El espacio exterior

15

3

Intervención en el territorio

15

3

Vegetación

15

3

Planificación agrícola

15

6

Proyectos de espacios exteriores

30

M5- Trabajo fin de máster

10

10

Trabajo final de máster

50

Tasas académicas

Tasas (BOIB N.º 4 de 6 de enero de 2022). Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 6 de enero de 2022 por la cual se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2022

Apertura de expediente

24,39 € 

Servicios generales

11,62 €

Tasa por crédito por  primera matrícula (60 ECTS)

28,36 €

Tasa por crédito a partir de la segunda matrícula 

46,09 €

TOTAL

1.737,61 €

Solicitud de convalidación, adaptación, reconocimiento, transferencia o correspondencia de asignaturas o créditos

18,09

Tasa por crédito de matrícula de créditos reconocidos

10 % de la tasa del crédito primera matrícula (28,36 €)


 1. Los miembros de familias numerosas tienen derecho a la exención o a la bonificación de las tarifas que, de acuerdo con su categoría, los pueda corresponder según las disposiciones vigentes, siempre que la pidan en el centro prestamista del servicio y acrediten documentalmente su situación en el momento de la inscripción.


Familia numerosa de categoría general: exención del 50% de las tasas.

Familia numerosa de categoría especial: exención del 100% de las tasas.


 1. Las personas que hayan estado víctimas de actas terroristas, así como el cónyuge y los hijos, tienen derecho a la exención total de tasas, siempre que la pidan en el centro prestamista del servicio y acrediten documentalmente su situación en el momento de la inscripción. Esta condición se acredita presentando la resolución administrativa correspondiente. En el caso del cónyuge y los hijos, se tiene que adjuntar el libro de familia.


 1. Las víctimas de violencia de género, así como los hijos que dependen, tienen derecho a la exención total de tasas, siempre que la pidan en el centro prestamista del servicio y acrediten documentalmente su situación en el momento de la inscripción. Esta condición se acredita presentando cualquiera de los documentos previstos por la normativa vigente. En el caso de los hijos dependientes, también se tiene que presentar el libro de familia.


 1. Los alumnos que reciban becas u otras ayudas de carácter oficial no están obligados a pagar la tasa correspondiente a la matrícula del curso o del proyecto final de carrera. Los alumnos que en el momento de formalizar la matrícula se acojan a esta exención restan obligados a pagar la tasa si posteriormente no se los concede la beca o se los revoca la beca concedida. El hecho de no pagarla compuerta la anulación de la matrícula.


 1. Las condiciones que dan derecho a las exenciones y las bonificaciones en las tasas de matrícula se tienen que cumplir en el momento de formalizar la matrícula y también en la fecha de inicio del año académico. En cuanto a los precios de los otros servicios, las condiciones que dan derecho a las exenciones y las bonificaciones se tienen que cumplir en el momento de solicitar la prestación del servicio