Màster en Disseny responsable en entorns turístics

Català

El màster oficial en Disseny responsable en entorns turístics té com a fil conductor el plantejament d’un model de turisme per al futur, que és ja present. Aquest model ha de tenir la sensibilitat de modificar aquell creixement exponencial dels anys 50. Parlem d’un nou model de turisme ambientalment amigable, socialment ètic i universalment accessible. Castellano El máster oficial en Diseño responsable en entornos turísticos tiene como hilo conductor el planteamiento de un modelo de turismo para el futuro, que es ya presente. Este modelo tiene que tener la sensibilidad de modificar aquel crecimiento exponencial de los años 50. Hablamos de un nuevo modelo de turismo ambientalmente amigable, socialmente ético y universalmente accesible.
Pla d’estudis

El Màster oficial en Disseny responsable en entorns turístics s'ha dissenyat en modalitat semipresencial, integrat per una oferta formativa total de 60 crèdits ECTS, amb una presencialitat del 20%; això significa un total de 1500 hores de treball per a l'alumne, repartides en 5 mòduls, 300 hores presencials i 1200 hores no presencials.

Totes les matèries i assignatures que contenen els mòduls, tenen un caràcter teoricopràctic i una càrrega horària per a l'alumne que corresponen a 25 hores per crèdit ECTS. Aquesta càrrega horària serà distribuïda en activitats que se subdivideixen en:

 • Classes centrades en continguts teòrics.
 • Classes de presentació i preparació d'exercicis i/o projectes.
 • Resolució d'exercicis i/o projectes.
 • Elaboració de treballs teòrics.
 • Estudis de casos.
 • Sortides de camp.
 • Exposició i presentació de treballs i/o projectes.
 • Tutories, presencials i telemàtiques

Estructura general per mòduls, crèdits i matèries


MÒDUS

ECTS

ECTS

MATÈRIES

HORES

PRESENCIALS

M1- Tipologies d'Espais Turístics i els factors casuístics

10

3

Legislació

15

3

Tipologíes d'espais turístics

15

4

Factors d'influència i anàlisi de mercat

20

M2-Criteris d'intervenció en Espais Turístics

15

3

Construccions tradicionals

15

3

Entorn paisatgístic

15

3

Sostenibilitat

15

3

Ergonomia i accessibilitat

15

3

Imatge de marca

15

M3- L'espai interior

10

6

Projectes d'espais interiors

30

4

Factors bioclimàtics i eficiència energètica

20

M4- L'espai exterior

15

3

Intervenció en el territori

15

3

Vegetació

15

3

Planificació agrícola

15

6

Projectes d'espais exteriors

30

M5- Treball fi de màster

10

10

Treball fi de màster

50

Plan de estudios

El Máster oficial en Diseño responsable en entornos turísticos se ha diseñado en modalidad semipresencial, integrado por una oferta formativa total de 60 créditos ECTS, con una presencialidad del 20%; esto significa un total de 1500 horas de trabajo para el alumno, repartidas en 5 módulos, 300 horas presenciales y 1200 horas no presenciales.

Todas las materias y asignaturas que contienen los módulos, tienen un carácter teórico-práctico y una carga horaria para el alumno que corresponden a 25 horas por crédito ECTS. Esta carga horaria será distribuida en actividades que se subdividen en:

 • Clases centradas en contenidos teóricos.
 • Clases de presentación y preparación de ejercicios y/o proyectos.
 • Resolución de ejercicios y/o proyectos.Elaboración de trabajos teóricos.
 • Estudios de casos.
 • Salidas de campo.
 • Exposición y presentación de trabajos y/o proyectos.
 • Tutorías, presenciales y telemáticas

Estructura general por módulos, créditos y materias


MÒDULOS

ECTS

ECTS

MATERIAS

HORAS

PRESENCIALES

M1- Tipologías de Espacios Turísticos y los factores casuísticos

10

3

Legislación 

15

3

Tipologías de espacios turísticos

15

4

Factores de influencia y análisis de mercado

20

M2- Criterios de intervención en Espacios Turísticos

15

3

Construcciones tradicionales

15

3

Entorno paisajístico

15

3

Sostenibilidad 

15

3

Ergonomía y accesibilidad

15

3

Imagen de marca

15

M3- El espacio interior

10

6

Proyectos de espacios interiores

30

4

Factores bioclimáticos y eficiencia energética 

20

M4- El espacio exterior

15

3

Intervención en el territorio

15

3

Vegetación

15

3

Planificación agrícola

15

6

Proyectos de espacios exteriores

30

M5- Trabajo fin de máster

10

10

Trabajo final de máster

50