Notícies
 
11/10/2021 - Eleccions Consell Escolar

Enguany s'ha de renovar part del Consell Escolar. Aquest és un procés que dura aproximadament dos mesos.
Dimecres 13 d'octubre a les 11.40 hores es realitzarà un sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, constituïda pel director, un professor, 1 alumne i un membre del personal d'administració i serveis.
Les funcions de la Junta Electoral són les següents: aprovar els censos, el calendari electoral i els models de paperetes i informar-ne a la comunitat educativa, resoldre les reclamacions que es presentin, proclamar els candidats, sortejar els membres de la mesa electoral, i proclamar els candidats electes.
Des del centre contactarem amb les persones que hagin sortit en el sorteig i se'ls informarà de les accions a realitzar.

Trobareu tota la informació i calendari a la intranet.