Notícies
 
13/05/2022 - Resultats provisionals prova general cicles

Publicació dels resultars provisionals de la prova general de cicles.

CONSULTEU AQUÍ ELS RESULTATS PROVISIONALS PROVA GENERAL CICLES.

Si considerau que hi ha hagut un error en la qualificació que apareix a la llista provisional podeu sol·licitar una nova correcció mitjançant una instància dins dels terminis establerts al calendari.

Si seguiu disconformes amb el resultat d'aquesta revisió del tribunal avaluador podeu interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva