Notícies
 
29/05/2023 - Publicació Requeriment d'esmenes Ajuts a les Bonificacions matrícules EASDIB

S'acaba de publicar el requeriment d'esmenes a les sol·licituds que presentaren per sol·licitar la bonificació a les primeres i segones matrícules.

Ho podeu trobar al següent enllaç:
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5630266&coduo=3974705&lang=ca

https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/5723172

El termini de presentació d'esmenes és de dia 5 a 11 de juny de 2023 (ambdòs inclosos)

Heu de fer arribar les esmenes mitjançant la Seu electrònica:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5498984

Heu de tenir en compte que:

En el supòsit que les persones que figuren a l'Annex 1 no aportin la documentació requerida, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015.

adjunt